NIEUWS 

 

Geachte Leden

De vispassen van 2021 zijn uitgegeven aan de leden die automatische incasso hebben.
Mocht je geen automatische incasso hebben, maar toch de vispas van 2021 willen bemachtigen, dan kun je de vispas tegen contante betaling ophalen bij onze penningmeester.
Na 1 april 2021 moeten de niet uitgegeven vispassen van de leden  weer terug gestuurd naar Sportvisserij Nederland

mevr.  E.v. Asselt
Zuiderzeestraat 13
Oldebroek
Wel graag even van te voren bellen  06 16232121

 

Geachte Leden

Helaas moeten we jullie mededelen dat de ledenvergadering op de laatste vrijdag van februari afgelast wordt vanwege het corona virus.
Indien het weer mogelijk is en de regering stelt weer versoepeling van de maatregel vast, dan zullen we zo snel mogelijk een datum kiezen voor de ledenvergadering.

Het Bestuur.

 

Agenda ledenvergadering  H.S.V.  O.K.O  2021.

1. Opening door de voorzitter.

2. Behandeling notulen 2020
 

3. Mededeling bestuur.

4. Financieel overzicht 2020
.

    Een nieuw kascontrole vrijwilliger

5. Geen huldiging kampioenen 2020

Pauze.

6. Bestuursverkiezing 2020

7. Rondvraag.
 

8. Wvnttk.

9. Sluiting.

 

 

 

Algemene Ledenvergadering van 28 februari  2020  In de Blokhut bij de fam. v.d. Hardenberg.

1. Opening:
Om 20.10 uur opende de voorzitter de vergadering en heette alle aanwezigen een hartelijk welkom
Onder de  aanwezigen waren 4 leden  2 commissieleden en 5 bestuursleden.

2. Notulen ledenvergadering 22 februari 2019
Er lagen een aantal exemplaren op tafel, en iedereen heeft ze kunnen lezen. Tevens waren de notulen vermeld op onze site, daarnaast is het mogelijk om de notulen per email te ontvangen.
Er waren geen op of aanmerkingen, zodat de notulen onveranderd zijn goed gekeurd en vastgesteld.

3. Mededeling bestuur:
Dhr F. Evink;  Zei dat hij er vanuit gaat dit jaar weer volledig aanwezig te zijn bij de wedstijden.
Dhr E.v. Kolthoorn : Gaf aan dat alle wedstijden weer zijn aangevraagd, maar men mag dit jaar niet vissen bij de grasdrogerij i.v.m. werkzaamheden.
Ook vraagt hij een verzoek te richten aan fed. Oost Nederland om wedstrijd data ’s eind december klaar te hebben, zodat eigen kalender eind van het jaar kan worden gemaakt.

 4. Financieel overzicht 2019:
De penningmeester gaf een korte toelichting van dit overzicht. Er waren geen op of aanmerkingen over het financieel overzicht. Verder heeft de kascommisie geen onvolkomenheden gevonden  en adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiλle beleid, dit wordt door de vergadering verleend.
De voorziter bedankte de kascommissie
bestaande uit dhr.H.J. Leusink en dhr. H.v. Lente voor het contoleren van de kas.
Dhr. H.J. Leusink  is aftredend voor de kascommissie, en voor 2021 heeft zich dhr.W.v.Asselt aangemeld om dhr H.v. Lente te komen versterken bij het controleren van de kas, onze dank hiervoor.

5. Bestuursverkiezing:
Mev. E.v Asselt -Boonestro ( penningmeester ) en commissielid  dhr. T.G.v.Brummen  zijn  aftredend, maar wel herkiesbaar.
Ze zijn zonder tegen stemmen herkozen.

 6. Rondvraag:
Dhr. A.v.Brummen:  Is het mogelijk dat we ook nog wedstijden houden achter het hek bij de Gelderse gracht. Het is mogelijk maar dan moet er wel het gras net gemaaid zijn.
Dhr. R. Jansen: Gaf aan dit jaar ben ik wat minder aanwezig tijdens de wedstrijden.

7. Huldiging kampioenen 2019:

 Competitie Oosterwolde

1e E.v. Kolthoorn

 9  punten

3578  cm

2e  H.v. Lente

12  punten

3261  cm

3e  A. Schoonhoven

17 punten

3204  cm

 Competitie Polder

1e  A. Schoonhoven

23 punten

22437 gr

2e J. Schreurs

29 punten

18276 gr

3e  E.v.Kolthoorn

30 punten

18744 gr

 Clubkampioen 2019

1e E.v. Kolthoorn      4  punten
2e A. Schoonhoven   4  punten
3e R.v. Asselt          11  punten

 8. Sluiting:
Om 21.15 uur maakte de voorzitter een einde aan de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor de belangstelling en wenste ons allen een goed, en visrijk en vooral niet te vergeten  een sportief seizoen toe.

 

 R.v.Asselt                                    E.v. Asselt-Boonestro                              F. Evink
Voorzitter:                                   Penningmeester:                                      Secretaris:

 

 

 

 

Geachte wedstrijdvissers,

Aangezien ze de haven van Elburg hebben uitgebreid, en er nu weinig ruimte om te parkeren voor de loting van onze polderwedstrijden is er besloten om vanaf de heden te loten op het grasveldje tegenover het Veluws strandbad .

Voor de dagwedstrijd in Oosterwolde hebben we besloten om bij de voorzitter thuis  aan de Zuiderzeestraatweg 13 de loting , pauze en de prijsuitreiking  te verrichten dit scheelt ons enorm veel sleepwerk  voor de versnapering en hebben tevens alles ook bij hand.

Waardebonnen.
Op de waardebonnen staat dat je ze ook in kunnen leveren bij slagerij van Asselt.
We moeten mededelen, dat dit niet meer mogelijk is, wegens sluiting van de winkel.

 

 

 

 Geachte Leden,

Om de beter te op de hoogte zijn waar we de wedstrijden houden en eventuele wijzigingen heb ik een whatsapp aangemaakt onder de naam  O.K.O WEDSTRIJDEN.
Om gebruik te maken van deze WHATSAPP kun  je via   info@hsv-oko.nl  aanmelden en je telefoon nummer en je naam naar mijn toe mailen.
Onder vermelding van whats app wedstrijden.
Ik kan  je dan aanmelden voor deze app, en zo blijf je kort voor de wedstrijd op de hoogte waar we vissen.
Wel blijven de borden voor de wedstrijd op de hoek Zwarteweg Kleine Woldweg van kracht.

Met Vriendelijke groet,
Frank Evink.

 
 

 

 

 


Geachte Leden,

Wie wil mijn belangeloos helpen na september met het opzetten van een nieuwe site voor  O.K.O,
Met o.a.  foto's album plaatsen, uitslagen, overzicht viswater, vispas digitaal aanvragen en goed overzichtelijk maken.

Als je belangstelling heb bel me dan even op 06 21248209 of mail naar: info@hsv-oko.nl
F. Evink
Sec. H.S.V. O.K.O


 

 

 

Vispas verkoop 2020

Beste Leden,

In de leden vergadering van 2017 is besloten dat we de senioren vispas voor 2018 moeten verhogen met €  2,00  dit met extra kosten voor sportvisserij Nederland die aan de hengelsportvereniging worden door berekent
Voor onze jeugdleden worden geen extra kosten door berekend.


Een ieder die nog geen vispas heeft ontvangen, heeft geen automatisch incasso ingevuld.
Mocht jullie de vispas voor het jaar 2020 nog willen bemachtigen, dan kun je voor 1 mei contact op nemen met Dhr. F. Evink
Na 1 mei worden ze terug verstuurd naar Sportvisserij Nederland
Als jullie bedenken om toch nog de vispas willen bemachtigen, dan moeten jullie de vispas bij een van de winkeliers weer een nieuwe kopen en komen er weer extra inschrijf kosten over heen.

Er zijn vissers onder onze leden die wel eens willen weten hoe een vispas is opgesplitst in de kosten van onze vereniging
Wat wij als club in 2020 af moeten afdragen aan Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Oost Nederland is het volgende:

Voor een senioren vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland  € 15,00 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 11,00 Totaal  € 26,00
Voor een jeugd vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland        € 4,50 en aan sportvisserij Oost Nederland  €   1,30 Totaal  €   5,80
Voor een extra vispas moet wij als club afdragen aan Sportvisserij Nederland         € 3,50 en aan sportvisserij Oost Nederland  € 11.00 Totaal  € 14,50
 

 

 

 
 
 

                  

 

Automatische incasso
Met ingang van 1 november  wordt de contributie van u bankrekening afgeschreven als u automatische incasso heeft ingevuld,  waarom zo vroeg.  Dit  i.v.m.   56 dagen  terug boekingsrecht  voor 1 januari 2020 .

Als men na 1 Januari 2020 de vispas nog niet heeft betaald komt er  € 5.00 extra administratie kosten er over heen er worden de prijzen van de winkeliers gehandhaafd.

 

Adres wijziging

 Een ieder die een adres wijziging wil door geven of de gegevens niet correct zijn op de vispas moet dit voor 1 okt. door  geven via de e mail
 ( info@hsv-oko.nl )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

                                            Zeehengelsport nieuws